Klik hier om terug te gaan naar het beginscherm

Privacy policy SportTime Hilversum

SportTime Hilversum legt in deze privacy policy vast hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Op de website uitsluitend persoonsgegevens van de bestuursleden opnemen en foto´s waarop leden van de vereniging te zien zijn;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen dan leden van deze vereniging;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door SportTime Hilversum verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SportTime Hilversum;
 Het versturen van informatie en uitnodigingen, en het zo nodig telefonisch of persoonlijk kunnen benaderen van de leden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Tussenvoegsel;
 Achternaam;
 Adres
 E-mailadres;
 Telefoonnummer(s).

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan anderen dan de leden van SportTime Hilversum, tenzij er een wettelijk verplichting is om die gegevens te verstrekken, dan wel degene wiens gegevens het betreft voor de verstrekking toestemming heeft gegeven. Ook voor de leden geldt dat zij de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij sprake is van één van de genoemde uitzonderingssituaties.

BEWAARTERMIJN

SportTime Hilversum bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode dat iemand lid is van de vereniging en nog maximaal twee jaar nadat het lidmaatschap geëindigd is.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;

 Op de website worden alleen persoonsgegevens verwerkt die bedoeld zijn om openbaar te maken.
 De gegevens van de leden worden verwerkt door één van de bestuursleden, die deze alleen deelt met de overige leden.
 Alle leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zullen deze niet verder verspreiden, en deze bewaren in een beveiligde omgeving.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Het aangepaste bestand zal vervolgens naar alle leden worden gezonden met het verzoek het oude bestand te vervangen door het nieuwe. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) bij (één van) de bestuursleden.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met (één van) de bestuursleden. Wij gaan ervan uit dat wij daar samen uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn, u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Klik hier om terug te gaan naar het beginscherm